Co je to předmanželská smlouva a jaké jsou její důsledky?
  • 27/04/2022
  • Podle wizewebsite
  • 323 Pohledy

Co je to předmanželská smlouva a jaké jsou její důsledky?<

Zákon pojem předmanželské smlouvy jako takový sice nezná, právní úprava vtéto oblasti však zná pojem tzv. smluveného režimu společného jmění manželů. Pod ten lze samozřejmě zahrnout ipředmanželskou smlouvu, kterou se tento smluvní režim manželského majetkového práva většinou zakládá. Právní úpravu manželského majetkového práva obsahuje občanský zákoník. Pojďme se tedy zpraktického hlediska blíže podívat na podmínky a důsledky uzavření předmanželské smlouvy.

Smluvený režim a předmanželská smlouva

Pokud jde omajetek manželů, můžeme rozlišit tři základní režimy. První znich je tzv. zákonný majetkový režim, který máte vpřípadě, že jste žádnou smlouvu neuzavřeli. Tam totiž ze zákona automaticky vzniká společné jmění manželů. Druhý znich je režim založený rozhodnutím soudu, který není tak častý a vzniká vdůsledku soudního rozhodnutí na návrh některého zmanželů, je-li pro to závažný důvod. Třetí majetkový režim je režim smluvený, který se zakládá podpisem všem dobře známé předmanželské smlouvy.

Pokud se rozhodnete, že nechcete mít společné jmění manželů ve standardním zákonném režimu, nebo si tento zákonný režim (zpravidla jeho rozsah nebo správu) chcete určitým způsobem přizpůsobit vlastním potřebám, můžete za tím účelem uzavřít smlouvu a odchylky od zákonného režimu si vní ujednat.

Předmanželská smlouva snoubenců omanželském majetkovém režimu nabývá účinnosti až uzavřením manželství. Týká-li se smlouva současně již existující věci zapsané do veřejného seznamu (např. nemovitosti zapsané do katastru nemovitostí), je možné provést zápis změny do tohoto seznamu až po uzavření manželství.

Jak smlouvu sepsat?

Předmanželská smlouva vyžaduje formu notářského zápisu a lze vní sjednat například režim zcela oddělených jmění. Vtakovém případě ke vzniku společného jmění manželů vůbec nedojde a po svatbě budete mít každý svůj vlastní majetek a svoje vlastnídluhy.

Tato forma je využívána zpravidla vpřípadech, kdy jeden zpartnerů má již před uzavřením sňatku podstatně větší majetek než druhý partner a chce předejít tomu, aby po uzavření manželství automaticky vznikl zákonný režim společného jmění manželů a manželé do něj následně nabývali majetek společně.

Co je to předmanželská smlouva a jaké jsou její důsledky?

Dojde-li předmanželskou smlouvou ke zřízení režimu oddělených jmění až za trvání manželství, musí současně dojít kvypořádání již existujícího společného jmění manželů. Nic samozřejmě nebrání ani tomu, aby byl za trvání manželství režim společného jmění vrácen zpět do režimu zákonného, nebo byly ze zákonného režimu vyňaty jen určité konkrétní věci (např. nemovitosti).

Smlouva může obsahovat cokoli, co zákon nezakazuje

Předmanželská smlouva může obsahovat jakékoli ujednání a týkat se kterékoli věci, pokud to zákon zakazuje, a to například co do rozsahu režimu společného jmění, jednotlivých věcí nebo jejich souborů.

Předmanželskou smlouvou lze upravit vaše majetkové poměry ipro případ zániku manželství. Smlouva omanželském majetkovém režimu ale nesmí svými důsledky vyloučit schopnost manžela zabezpečovat rodinu. Vtomto případě se jedná zejména oudržení schopnosti manžela poskytovat jednotlivým členům rodiny výživné a přispívat na potřeby rodinné domácnosti. Pokud je to výslovně ujednáno, zapisuje se předmanželská smlouva do veřejného seznamu (tzv. evidence listin omanželském majetkovém režimu).

Správa majetku ve smluveném režimu

Jakožto snoubenci nebo manželé byste si měli vpředmanželské smlouvě sjednat a určit, který zvás bude společné jmění manželů spravovat. Správa společného jmění manželů ve smluveném režimu je obecně nastavena jako výjimka ze zákonného režimu. Vpředmanželské smlouvě tedy může být odchylně od standardního zákonného režimu například upraveno, že každý zvás vzáležitostech společného jmění manželů jedná zcela sám bez souhlasu druhého manžela. Ato ive věcech, které nejsou běžné (jako např. nakládání snemovitým majetkem).

Naopak může být rovněž sjednáno, že souhlas druhého zvás bude vyžadován ive zcela běžných záležitostech. Ve smlouvě může samozřejmě dojít ikpřenesení správy majetku jen na jednoho zvás.

Hlavně se dohodněte, jak to bude vpraxi

Zobsahu smlouvy by mělo být vneposlední řadě patrné, jakým způsobem má být správa prováděna. Konkrétní nastavení a pravidla správy by měla být ve smlouvě specifikována co nejpodrobněji. Správa společného jmění manželů ve smluveném režimu se zpravidla nebude nijak zásadně lišit od správy vzákonném režimu, zejména pak sohledem na užívání věcí náležících do společného jmění manželů, braní plodů a užitků ztěchto věcí, udržování, nakládání a hospodaření snimi apod.

Zákonná správa je založena na tom, že správu majetku spolu vykonáváte oba dva, nebo jen jeden zvás– dle dohody, což bude typické ipro smluvený režim. Je otázkou, zda je možné, aby se manželé či snoubenci smluvně dohodli na tom, že za ně bude vtomto rozsahu vykonávat jejich práva či plnit jejich povinnosti někdo jiný. Zdikce zákona však spíše vyplývá, že by měl být správou pověřen některý zvás (popř. oba dva společně).

Manžel, který je dle dohody oprávněn společné jmění spravovat, může samostatně právně jednat vzáležitostech týkajících se společného jmění, a to ivsoudním nebo jiném řízení. Přičemž souhlas druhého manžela se vyžaduje pouze při nakládání se společným jměním jako celkem nebo při nakládání se společným obydlím, jakož ipři ujednání trvalého zatížení nemovitosti (např. zástavním právem či věcným břemenem).

Souhlas druhého manžela dle předchozí věty je vyžadován samozřejmě jen za předpokladu, že jsou předmětné věci (např. obydlí či nemovitost) součástí společného jmění a vpředmanželské smlouvě současně není vtomto směru jiná dohoda či ujednání.

Závěr

Hlavním důvodem uzavírání předmanželské smlouvy bývá nejčastěji potřeba předcházení budoucím sporům omajetek nebo ochrana před dluhy druhého snoubence nebo manžela. Zejména pokud jeden ze snoubenců již má značné dluhy, je zcela na místě, aby před svatbou došlo kuzavření předmanželské smlouvy (např. vrežimu oddělených jmění), jelikož vpřípadě exekuce bude druhý zmanželů chráněn. Naopak vpřípadech, kdy ani jeden ze snoubenců nemá výraznější majetek a ani jeden znich nemá vúmyslu vstupovat do rizikového podnikání nebo si bezhlavě půjčovat, může být předmanželská smlouva poněkud zbytečná.