Rakousko · Covid Portál
 • 02/07/2022
 • Podle wizewebsite
 • 248 Pohledy

Rakousko · Covid Portál<

Při vstupu do Rakouska (při překročení hranice), a to i při krátkém pobytu v řádu hodin, je třeba předložit doklad o ukončeném očkování (platnost 270 dnů) či prodělání Covid-19 v posledních 180 dnech - tzv. 2G (geimpft/naočkovaný či genesen/uzdravený) a zároveň negativní výsledek PCR testu (ne starší 72 hodin od odběru).

Při pobytu v Rakousku (využívání služeb) platí obecné pravidlo prokazování bezinfekčnosti dokladem o očkování (POZOR! Od 1. 2. 2022 dojde ke zkrácení této doby na 180 dní, u osob mladších 18 let na dobu 210 dnů.) nebo dokladem o prodělání Covid-19 v posledních 180 dnech.

Upřesnění a výjimky čtěte níže a na webových stránkách Velvyslanectví České republiky ve Vídni (odkaz zcela dole).

Vstup z ČR

Ke vstupu do Rakouska (při překročení hranice) je třeba předložit: - doklad o očkování (platnost 270 dnů) či prodělání Covid-19 v posledních 180 dnech - tzv. 2G (geimpft/naočkovaný či genesen/uzdravený) a zároveňnegativní výsledek PCR testu (ne starší 72 hodin od odběru). Tato povinnost se nevztahuje

a) na osoby, které doloží, že obdržely (třetí) posilovací očkovací dávku (booster) (doba platnosti 270 dnů), za booster pro účel překročení hranice je rovněž požadováno očkováníjednoudávkou očkovací látky Janssen v kombinaci sjakoukoliv dalšíočkovací dávkou - tedy PCR test se v tomto případě nevyžaduje.

b) na osoby, které předložíplatný doklad o základním očkování (tj. 2 dávky v případě dvoudávkových vakcín, resp. 1 dávka v případě Janssenu - doba platnosti 270 dnů) v kombinaci s dokladem o prodělání Covid-19v posledních 180 dnech (lhůta se počítá ode dnepozitivního testu na covid-19),

c) na osoby, které prodělaly Covid-19 v posledních 90 dnech, pokud předloží osvědčení (lékařské potvrzení nebo digitální certifikát s QR kódem), z něhož vyplývá, že od pozitivního testu, resp. od prvních příznaků uplynulo min. 14 dní, min. 48 hod. nevykazují žádné příznaky nákazy, a i přes pozitivní výsledek testu lze předpokládat, že již nehrozí přenos infekce.

Uvedené osoby mohou přijet do Rakouska bez PCR testu / registrace / karantény.

Pro případ, že občané Rakouska, EU a EHP a osoby s pobytem v Rakousku předloží při vstupu do země pouze PCR test a nepředloží platný doklad o očkování či o prodělání Covid-19, budou muset nastoupit povinnou 10denní karanténu, kterou je možné ukončit nejdříve po 5. dni negativním výsledkem PCR testu. V tomto případě platí také povinnost registrace před cestou.

Osobám, které naplňují požadované parametry očkování/prodělání Covid-19, ale neprokáží se negativním PCR testem, aniž by existovaly důvody, které zakládají osvobození od této povinnosti, bude vstup umožněn, musí ale podstoupit PCR test v Rakousku a nastoupit do karantény do doby, než obdrží negativní výsledek testu. V tomto případě se cestující musejí rovněž před cestou registrovat.

Očkované osoby

Náležitosti shora uvedených dokladů o bezinfekčnosti za účelem vstupu do Rakouska(při překročení hranice):

Rakousko · Covid Portál

Shora zmíněný doklad o očkování proti Covid-19 je za účelem vstupu na území Rakouska (překročení hranice) uznáván za těchto podmínek:

Náležitosti dokladů o bezinfekčnosti za účelem přístupu ke službám v Rakousku (POZOR! Od 1. 2. 2022 dojde ke zkrácení doby platnosti na 180 dní, u osob mladších 18 let na dobu 210 dnů.):

Rakousko vyžaduje očkování vakcínou s registrací EMA nebo s absolvovaným evaluačním procesem WHO, aktuálně od producentů Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Serum Institute of India nebo Sinopharm a Sinovac-CoronaVac. Za účelem vstupu do země je od 25.12. nově akceptována dvoudávková vakcína: COVAXIN/BBV152 – Bharat Biotech International Ltd,COVOVAX/NVX-CoV2373 – Serum Institute of India Pvt. Ltd, NUVAXOVID/NVX-CoV2373 – Novavax CZ a.s.

Testované osoby

Doklad o negativním výsledku testu (v anglickém nebo německém jazyce):

Osoby s prodělaným covidem

Neočkované osoby s prodělaným Covid-19 mohou využívat služeb (ubytování v hotelech, penzionech, vstup do restaurace, na sjezdovky apod.), pokud předloží pouze doklad o prodělání Covid-19 v posledních 180 dnech.

Uznává se digitální certifikát s QR kódem, lékařský/úřední certifikát (v německém či anglickém jazyce) nebo lékařské potvrzení formuláře (německy či anglicky) o prodělání nemoci v posledních 180 dnech, nikoli však doklad o zjištění neutralizačních protilátek.

Děti

Dětido dne dovršení 12 let nepředkládají žádný doklad o bezinfekčnosti.Pokud jde o karanténu a registraci, uplatní se na ně stejný režim jako na jejich dospělý doprovod.

Neočkované děti od 12-15 let (narozené ne dříve než 1. 9. 2006), které v posledních 180 dnech neprodělaly nemoc covid-19,prokazují bezinfekčnost při vstupu na území Rakouska (překročení hranice) pouze PCR testem (platnost 72 hodin od odběru).

Příjezdový formulář

Povinnost elektronické registrace platí před vstupem do Rakouska pro:

Podmínky na místě

Na úrovni spolku (celého Rakouska)je stanoven minimální standard opatření, jednotlivé spolkové země je mohou zpřísnit:

Shora uvedená omezení se nevztahují na děti do dne dovršení 12 let věku, resp. děti do dne dovršení 12 let nemají povinnost předkládat žádný doklad o bezinfekčnosti.

Pro neočkované děti od 12-15 let (narozené ne dříve než 1. 9. 2006) platí možnost prokázat bezinfekčnost za účelem využití služeb (ubytování v ubytovacích zařízeních, používání lanovek, návštěvyrestaurací, přístupu na sjezdovky apod.) dokumentem o očkování nebo uzdravení z nemoci covid-19 v uplynulých 180 dnech nebo PCR testem platným 72 hod. od odběru a výjimečně též antigenním testem platným 48 hod. od odběru tak, že v okamžiku prokazování bezinfekčnosti musí být test platný, resp. při delším pobytu se testy musí před vypršením platnosti obnovovat.

Nezletilé osoby narozené před 1. 9. 2006 (ve věku do 18 let)musí bezinfekčnostza shora uvedenými účely prokázat plným očkováním nebo dokladem o vyléčení z nemoci Covid-19 v uplynulých 180 dnech, pokud se na ně nevztahuje některá z uvedených výjimek (doba platnosti vakcinace: 270 dnů od aplikace 2. dávky, dle oznámení rakouského ministerstva zdravotnictví by mělo od 1. 2. 2022 dojít při prokazování bezinfekčnosti za účelem čerpání služeb ke zkrácení této doby u osob mladších 18 let na dobu 210 dnů. Příslušný právní předpis zatím nebyl publikován, takže podrobnosti nejsou známy.)

Výjimka platí též pro těhotné ženy a osoby, které předloží lékařské potvrzení (v němčině či angličtině), že nemohou být očkovány, protože by to pro ně představovalo nebezpečí pro život nebo zdraví. V tomto případě stačí vedle zmíněného potvrzení o nemožnosti být očkován předložit negativní PCR test, od jehož odběru neuplynulo více než 72 hodin; těhotné neočkované ženy nemohou využít výše uvedené výjimky tam, kde platí zpřísněný režim prokazování bezinfekčnosti 2G+ (tzn. očkování/uzdravení + PCR test).

Osoby neočkované, pokud se na ně nevztahuje některá ze shora uvedených výjimek, mohou do 31. 1. 2022 opustit obydlí jen z naléhavých důvodů, jako je např.

 1. odvracení bezprostředního nebezpečí života, zdraví, majetku,
 2. pomoc potřebným, výkon práva na rodinný život a plnění rodinných povinností,
 3. pokrytí základních potřeb (nákup základních nezbytností, návštěva rodičů, partnera nežijícího v téže domácnosti, dalších důležitých kontaktních osob, cesta k lékaři, na očkování/test, návštěva hřbitova, mše, obstarání zvířat),
 4. cesta do práce/školy,
 5. pobyt v přírodě o samotě nebo s rodinou či blízkými osobami,
 6. účast na soudních/úředních jednáních,
 7. účast na volbách,
 8. účast na vybraných setkáních, např. pohřbech či demonstracích.

Shora zmíněný minimální standard opatření uplatňují od 20. 12. veškeré spolkové země Rakouska.

Vzhledem k možnosti přijímat přísnější opatřenív jednotlivých místech Rakouska důrazně doporučujeme, abyste se před odjezdem seznámili s rozsahem lockdownu a s hygienicko-epidemiologickými podmínkami přímo v místě, do něhož hodláte cestovat. Za tímto účelem doporučujeme kontaktovat ubytovatele a navštívit webové stránky turistické oblasti, v níž hodláte pobývat.

Postup při nákaze covidem

Osoby, které v Rakousku onemocní virem covid-19 nebo přijdou s nakaženou osobou do styku, musí tuto skutečnost neprodleně nahlásit lékaři v daném místě nebo místně příslušnému hejtmanství, popř. obecnímu úřadu. V případě pobytu v ubytovacím zařízení oznámí podezření na onemocnění též ubytovateli. O dalším postupu rozhodne příslušný lékař.Podle konkrétních podmínek lékař stanoví formu karantény, která může probíhat jak v ubytovacím zařízení, tak v jiném zařízení. Náklady na pobyt ve speciálním zařízení během úředně nařízené karantény hradí rakouský stát.

Se souhlasem lékaře a za jím stanovených podmínek může být turista převezen do své vlasti. Doporučuje se za tímto účelem uzavřít pojištění.

Tranzit

Osoby tranzitující přes Rakousko do/z jiného státu nebo na/z letiště nebo osoby vyzvedávající své příbuzné na letišti mohou formou tranzitu (připouští se pouze zastávka na WC nebo v jiné naléhavé situaci)cestovat bez omezení tak jako dosud, t.j. nepředkládají na území Rakouska doklad o bezinfekčnosti ani se neregistrují.

Hraniční přechody jsou otevřeny pro běžný provoz. Namátkové kontroly mohou probíhat, a to jak přímo na hranicích, tak v rakouském vnitrozemí. Na území Rakouska je nutno dodržovat opatření částečného lockdownu. Přijatá lockdownová opatření neznamenají zákaz vstupu na území Rakouska.

Užitečné kontakty

Tel.: 0043 1 899 58 111,e-mail: consulate_vienna@mzv.cz

Tel.: +43 1 3860 555,email: buergerservice@sozialministerium.atzdravotní linka (Rakousko) 1450,policie (Rakousko) 133.

Podrobné informace: