• 29/05/2022
  • Podle wizewebsite
  • 588 Pohledy

Manželé společně na pracovišti? Zákon to někdy zakazuje<

Máte-li svého manžela, manželku a mezi vaše společné zájmy patří i práce, může se vám přihodit, že budete společně pracovat na jednom pracovišti. Jste-li oba v pozici zaměstnanců, je vše v pořádku. Jiná situace ovšem nastane, když jeden z vás bude chtít zaměstnat druhého partnera a pracuje jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ).

Během manželství nemožné

Přijmout svého manžela, manželku do pracovního poměru nebo na dohodu o provedení práce zakazoval již původní zákoník práce. Doslova uváděl formulaci: Pracovně-právní vztah nemůže vzniknout mezi manžely. Zrušený zákoník práce tedy stanovil zákaz pro pracovněprávní vztah, který měl být založen mezi osobami, které již manželství uzavřely. Jestliže manželé mezi sebou uzavřeli pracovněprávní vztah, pak šlo o neplatný právní úkon.

Před manželstvím se nic neměnilo

Pokud jste však mezi sebou nejprve uzavřeli pracovněprávní vztah, v němž jeden z pozdějších manželů vystupuje jako zaměstnavatel-OSVČ a druhý jako zaměstnanec, a teprve poté jste uzavřeli sňatek, nemohla tato skutečnost automaticky znamenat skončení tohoto pracovněprávního vztahu. Zákoník práce tuto skutečnost neuváděl jako formu skončení pracovního poměru nebo dohody o práci konané mimo pracovní poměr, ani jako důvod pro možnou výpověď pracovněprávního vztahu ze strany zaměstnavatele. Pracovněprávní vztah zůstal nadále platným. A taková situace, kdy např. zaměstnavatel – podnikatel uzavře sňatek se svou zaměstnankyní – např. asistentkou, nebyla a není v praxi vůbec výjimečná.

Nový zákoník práce zákaz rozšiřuje i na registrované partnery

Nový zákoník práce, platný od 1. ledna 2007, formuluje příslušný zákaz poněkud odlišně, a to ve svém ust. § 318 ve spojení s § 3: Pracovněprávní vztah (tj. pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr) nemůže být mezi manžely.

Od 1. ledna 2008 se pak toto ustanovení rozšířilo i na registrované partner osob stejného pohlaví. Doslova se uvádí, že pracovněprávní vztah (…) nemůže být mezi manžely nebo partnery 51a)., přičemž poznámka 51a) odkazuje na zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství. Problematika právních poměrů registrovaných homosexuálních osob však není předmětem našeho výkladu.

Po uzavření manželství nastane v zaměstnání komplikace

Manželé společně na pracovišti? Zákon to někdy zakazuje

Zákaz je tak širší a dopadá jak na situaci, kdy by chtěl jeden z manželů zaměstnat druhého manžela, tak i nově na situaci, kdy je uzavřen pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnankyní (zaměstnancem) a teprve potom dochází k uzavření manželství mezi nimi. Pracovněprávní vztahy uzavřené mezi manžely, za předpokladu, že došlo nejprve k uzavření pracovněprávního vztahu a následně došlo k uzavření manželství, byly až do 31. prosince 2006 platné. Od 1. ledna 2007 jsou i tyto pracovně-právní vztahy neplatné pro rozpor se zákonem.

Chybí přechodná ustanovení

Existence manželství však ani podle nového zákoníku práce není důvodem k rozvázání již existujícího pracovněprávního vztahu. Ale zákoník práce neuvádí, jakým způsobem a kdy má (resp. měl by) pracovněprávní vztah mezi manžely skončit.

Zmatek s posvěcením zákona

Po 1. lednu 2007 ovšem nemůže (nesmí resp. neměl by) pracovněprávní vztah mezi manžely za žádných okolností existovat, a to ani ten, který byl platně uzavřen před 1. lednem 2007. Podle striktního výkladu příslušných ustanovení zákoníku práce takový pracovněprávní vztah musí k 1. lednu 2007 ukončen. Nová právní úprava je bezdůvodně přísná, zmatečná a v podstatě zbytečná!

Čistě teoreticky, neplatnost pracovněprávního vztahu může vyslovit soud, a to na základě žaloby jednoho z účastníků pracovněprávního vztahu. Ale stěží manželé v situaci, kdy jeden zaměstnává druhého, budou takový spor sami iniciovat, ačkoliv vyloučeno to není.

Důvodem zákazu pracovněprávního vztahu mezi manžely patrně může být existence majetkového společenství mezi manžely – společného jmění. Jeden z manželů by k výplatě mzdy druhému manželovi používal peníze ze společného jmění. Přitom tyto peníze by zůstaly ve společném jmění. Nedávalo by to celé příliš smysl.

Zákaz se týká jen osob samostatně výdělečně činných (a jejich zaměstnanců)

Výše uvedená omezení se však týkají jen osob samostatně výdělečně činných, tedy fyzických osob – podnikatelů jako zaměstnavatelů. Bylo a je možné, aby manžel přijal svou manželku nebo manželka svého manžela do pracovněprávního vztahu např. v obchodní společnosti, v níž sám působí ve funkci statutárního orgánu (např. jako jednatel společnosti s ručením omezeným), neboť pracovní poměr nebo dohoda o práci konané mimo pracovní poměr je pak sjednána nikoliv mezi manžely, nýbrž mezi obchodní společností a jedním z manželů. Manžel se může účastnit na podnikání druhého manžela též jako spolupracující osoba nebo společník obchodní společnosti apod.

Společně na jednom pracovišti? Proč ne, ale s rozumem

Pracovněprávní předpisy nezakazují (a ani předchozí právní úprava účinná k 31. prosinci 2006 nezakazovala) zaměstnávání manželů v jednom podniku či na jednom pracovišti, a to ani v postavení nadřízeného a podřízeného. Někdy je právě vhodné, aby u jednoho zaměstnavatele pracovali oba manželé, a to společně na témže pracovišti, ve stejném provozu, ba dokonce i ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti, např. v zemědělství, obchodu a službách, rekreačních provozech a jinde. Naproti tomu zcela nežádoucí je, aby partnerské vazby zasahovaly do např. kontrolních mechanismů podniku (aby např. manželka pracovala jako účetní nebo skladnice a manžel jako kontrolor). Zákaz zaměstnávání manželů na jednom pracovišti nebo v určitých organizačních vazbách podniku může stanovit zaměstnavatel ve vnitřním předpisu.

Pokud interní předpisy některých zaměstnavatelů např. stanoví, že nemohou být na témže pracovišti zaměstnáni manželé ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti, nejde tedy o požadavek podložený přímo zákoníkem práce. Z hlediska takovým opatřením dotčeného zaměstnance by se mohlo jednat o diskriminaci z důvodu manželského a rodinného stavu, pokud by takový zákaz nebyl řádně odůvodněn povahou určených pracovních činností (druhů práce), které nesmějí manželé u zaměstnavatele zastávat, a dalšími souvislostmi v daném podniku.

Anketa

Chtěl/-a byste pracovat společně s manželem/-kou?

Zobraz výsledek