• 14/09/2022
  • Podle wizewebsite
  • 381 Pohledy

Co musíte zařídit, když vám někdo zemře? Na co máte nárok?<

Úmrtí blízké osoby není nikdy jednoduchá záležitost. Přirozenou reakcí bývá smutek, truchlení a především touha po klidu, abychom se s nastalou situací mohli vyrovnat. To poslední, na co člověk většinou myslí, je vyřizování nejrůznějších záležitostí. Se smrtí se ale bohužel pojí i různé formality a nutné zařizování, které následně na pozůstalé dopadá. Přinášíme proto informace, jak se zachovat a co dělat, když je potřeba takovou situaci řešit.

Na místě úmrtí záleží

Prvotní postup se velice liší od toho, kde ke smrti dané osoby dojde. V zásadě může dojít ke 4 případům:

Pokud dojde ke smrti ve zdravotnickém zařízení (nemocnici) nebo v sociálním zařízení (například domov důchodců), prohlédne zemřelého lékař, kterého zajistí daná instituce, a ten následně vystaví ohledací list. Jestliže došlo ke smrti v domácím prostředí, musíte zavolat jednu z těchto institucí:

Přivolaný lékař následně provede prohlídku zemřelého a vystaví ohledací list.

V případě, že dojde k úmrtí v zahraničí, je potřeba nejprve zavolat na konzulární oddělení zastupitelského úřadu v ČR, v jehož obvodu působnosti došlo k úmrtí, nebo odbor konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí ČR. Kontakty na obvody zastupitelských úřadů v jednotlivých zemích naleznete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí v ČR. Pokud k události dojde v zemi, kde nemá Česká republika zastoupení, můžete se s žádostí o pomoc obrátit na jakýkoli zastupitelský úřad členského státu EU.

Následně je potřeba kontaktovat:

Po vystavení ohledacího listu či prohlédnutí lékařem je následně důležité kontaktovat pohřební službu. V případě úmrtí ve zdravotnickém či sociálním zařízení ale může pohřební službu zavolat i sama instituce, pokud si to přejete nebo neprojevíte zájem ji zavolat sami. Pokud dojde k úmrtí v domácím prostředí, je to čistě vaše záležitost. Pohřební službu můžete volat v kteroukoli denní i noční dobu, a to i v případě, že k události došlo v zahraničí.

S pohřební službou následně dojednáte veškeré podmínky pohřbu. O tom jsme již psali v článku Kolik stojí pohřeb? Nejlevnější 10 000 Kč a ani u něj nesmíte být.

V situaci, kdy zemře cizinec na území České republiky, je potřeba rovněž zajistit přivolání lékaře a následně kontaktovat pohřební službu, který má povolení od krajské hygienické stanice k zahraničnímu převozu těla. Úmrtní list je pak nutné nechat přeložit do úředního jazyka dané země.

Na volno máte nárok. Někdy

Co musíte zařídit, když vám někdo zemře? Na co máte nárok?

Zařizování pohřbu a záležitostí s tím spojených často zabere dost času. V takovém případě vám zaměstnavatel do určité míry musí vyjít vstříc. Záleží ale na tom, v jakém vztahu jste vy a zemřelý byli.

Pokud vám zemřel manžel, manželka, druh, družka nebo dítě, máte nárok na volno s náhradou mzdy na den pohřbu a na další dva dny potřebné k vyřizování záležitosti s tím spojených.

V případě úmrtí vašich rodičů, sourozenců, rodičů a sourozenců vašeho manžela, manžela vašeho dítěte či manžela vašeho sourozence máte právo na pracovní volno v den pohřbu, a to s náhradou mzdy nebo platu. Když zaměstnavateli prokážete, že jste se účastnili přípravy pohřbu, máte nárok na jeden den navíc. V takovém případě po vás ale mzdová účtárna může požadovat dokument, který prokazuje, že se skutečně na přípravě podílíte. Ten vám vystaví pohřební služba.

Nezbytně nutnou dobu, avšak maximálně jeden den vám zaměstnavatel musí poskytnout k účasti na pohřbu vašeho prarodiče, vnuka, prarodiče manžela nebo jiné osoby, která s vámi žila v době úmrtí ve společné domácnosti. Nemusí se jednat o osobu, která je s vámi v příbuzenském vztahu. A pokud obstaráváte pohřeb, máte nárok na jeden další den. Opět po vás ale zaměstnavatel může chtít výše zmíněné potvrzení.

Kam a jaké doklady odevzdat?

Kromě zařízení pohřbu vás následně čeká také návštěva úřadů. Jako první se doporučuje zajít na matriku obecního úřadu, kde měl zemřelý trvalý pobyt. S sebou budete potřebovat tyto doklady zemřelého:

Ohledací list s sebou mít nemusíte, na matriku jej zasílá lékař, který jej vystavil. Po předložení uvedených dokladů vystaví matrika úmrtní list a během následujících týdnů jej zašle tomu, kdo objednával pohřeb.

Druh dokladuMísto odevzdání
Občanský průkazMatrika obecního úřadu v místě úmrtí nebo v místě bydliště
Řidičský průkazDopravní inspektorát
Kartička pojištěnceZdravotní pojišťovna
Cestovní pasObecní úřad – oddělení pasů
Vojenská knížkaVojenská správa
Oddací listMatrika obecního úřadu
Rodný listMatrika obecního úřadu
Starobní důchodČeská správa sociálního zabezpečení nebo Česká pošta

Po obdržení úmrtního listu vás čeká další vyřizování podle toho, kolik dalších dokladů zemřelý vlastnil. Občanský průkaz si buď ponechá matrika obecního úřadu v místě úmrtí, nebo jej sami odevzdejte na matriku obecního úřadu v místě trvalého bydliště zemřelého.

Řidičský průkaz odevzdejte na dopravním inspektorátu. Průkaz pojištěnce pak musíte odnést na příslušnou zdravotní pojišťovnu. Cestovní pas se vrací na oddělení pasů na obecním úřadě. Vojenskou knížku je potřeba zanést na vojenskou správu, a pokud zemřelý pobíral starobní důchod, ohlaste jeho úmrtí na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení nebo na České poště.

Kdy vzniká nárok na pohřebné?

I s touto událostí se pojí určité sociální dávky, na které máte za některých okolností nárok, a to je pohřebné. To slouží jako příspěvek na úhradu nákladů, které jsou spojeny s vypravením pohřbu. Nárok na něj vám vzniká, pokud:

Zemřelá osoba musela mít navíc v době úmrtí trvalý pobyt na území České republiky. Pokud jste nárok na tuto sociální dávku splnili, vyplatí vám ji jednorázově, a to ve fixní výši 5000 Kč.

Důchody

Další sociální dávka, na kterou vám může vzniknout nárok, je vdovský či vdovecký důchod. Je ale potřeba splnit alespoň jednu z těchto podmínek:

K přiznání důchodu postačí splnění jedné podmínky. Tím vám vznikl nárok a vdovský či vdovecký důchod vám bude vyplácet rok od smrti vašeho manžela nebo manželky.

Po roce můžete tento důchod pobírat i nadále, pokud opět splníte jednu z podmínek:

Dalším z důchodů, na který vám může vzniknout nárok, je sirotčí důchod. Ten vám ale náleží pouze v případě, že jste v roli nezaopatřeného dítěte. Tedy maximálně do 26 let věku, pokud:

Jinými slovy tedy musíte studovat na základní, střední či vysoké škole. Aby vám sirotčí důchod přiznali, je potřeba, aby váš zemřelý rodič splnil jednu z těchto podmínek:

O oba typy důchodů se žádá na Okresní správě sociálního zabezpečení.

Kam pro pomoc, když je situace nad mé síly?

Pokud je celá záležitost, její vyřizování a vyrovnávání se s nastalou situací nad vaše síly, není důvod se za své pocity stydět. Samo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na svých webových stránkách zveřejnilo seznam míst, kam je možné se obrátit pro pomoc, pokud cítíte, že jste se silami na dně a potřebovali byste se s někým poradit. Kvalifikovanou pomoc by měl být schopen vám poskytnout lékař, psycholog či psychoterapeut, ale i sociální pracovník nebo duchovní. Navštívit můžete i poradce pro pozůstalé.