• 01/12/2022
  • Podle wizewebsite
  • 323 Pohledy

Dědické právo v novém občanském zákoníku - iDNES.cz<

§ 1475

(1) Dědické právo je právo na pozůstalost nebo na poměrný podíl z ní.(2) Pozůstalost tvoří celé jmění zůstavitele, kromě práv a povinností vázaných výlučně na jeho osobu, ledaže byly jako dluh uznány nebo uplatněny u orgánu veřejné moci.(3) Komu náleží dědické právo, je dědic, a pozůstalost ve vztahu k dědici je dědictvím. § 1476

Dědí se na základě dědické smlouvy, ze závěti nebo ze zákona. Tyto důvody mohou působit i vedle sebe. § 1477

Dědické právo v novém občanském zákoníku - iDNES.cz

(1) Odkazem se odkazovníku zřizuje pohledávka na vydání určité věci, popřípadě jedné či několika věcí určitého druhu, nebo na zřízení určitého práva.(2) Odkazovník není dědicem. § 1478

Za dědice nebo odkazovníka lze povolat i právnickou osobu, která má teprve vzniknout. Tato právnická osoba je způsobilým dědicem nebo odkazovníkem, pokud vznikne do jednoho roku od smrti zůstavitele.