• 30/09/2022
  • Podle wizewebsite
  • 498 Pohledy

Vyživovací povinnost: Jak dlouho musíte živit dospělé děti. A kdy musí děti živit vás<

Ve včerejším článku jsme se věnovali problematice výživného, kterým jsou si povinováni manželé a registrovaní partneři a exmanželé a bývali registrovaní partneři, případně také tatínkové maminkám batolat... Stručný přehled:

Mezi rodiči a dětmi existuje podle občanského zákoníku vzájemná vyživovací povinnost, a to v případě, kdy se někdo z nich objektivně není schopen živit sám. Tahle podmínka je přirozeně a automaticky naplněna u malých dětí a dětí, které jsou ještě školou povinné. Složitější je to u dětí dospělých, zvlášť když máte doma věčného studenta, který chce ze služeb mamahotelu a alimentů těžit, co to dá.

Nabídka škol je široká, nároky, které na studenta kladou, různé – nehledě k tomu, že je možné na škole nějaký čas jen formálně přebývat, aniž skutečně studujete; padáka dostanete nejdřív po jednom semestru.

Žádné obecně platné limity – ani věkové – ohledně vyživovací povinnosti k dětem stanovené nejsou. Osmnácté ani šestadvacáté narozeniny v tomto ohledu nemusejí znamenat žádný významný předěl. Když vaše dítě v šestnácti odejde ze školy a nic mu nebrání, aby začalo pracovat, živit ho nemusíte. Když ale bude ještě v šestadvaceti poctivě studovat medicínu, živit ho budete muset dál, i o prázdninách.

Je tvoje! Ne, je tvoje!

Rozvod a dítě

Rozvod nebo konec vztahu. Pokud máte společné potomky, musíte vyřešit, kdo se o ně bude dál starat a na koho padne povinnost platit alimenty. Když se nedohodnete sami, rozhodne soud. Podle čeho výživné stanoví a co dělat, když bývalý partner nechce platit? Poradíme.

Alimenty: Kolik dostanete. A když nedostáváte

Hledáte pomocnou ruku?

Při boji o výživné by se mohla hodit. V našich nových profesních rejstřících najdete odborníka, ke kterému to máte kousek:

Dokud vyživovací povinnost trvá, mají děti právo na stejnou životní úroveň, jako mají rodiče. Pokud jsou rodiče dítěte rozvedení, platí ten, který s dítětem nežije, výživné na dítě druhému rodiči. Jakmile dítě dosáhne zletilosti, vyplácí se výživné přímo dítěti.

Když dojde na konflikt a dospělé dítě se bude domáhat výživného u soudu – jiná cesta totiž, pokud se nedohodnete sami, není – bude soud každý případ posuzovat individuálně.

Základní noty obecným soudům dává Ústavní soud. Podle jeho nálezu z roku 2014 zletilé dítě musí vyvíjet přiměřené úsilí, aby se uživilo samo – pokud nevyvstanou okolnosti, které mu v tom (zcela nebo částečně) brání.

Když se zletilé dítě připravuje studiem na budoucí povolání a nemůže se kvůli tomu samo živit, musejí ho živit rodiče. Podle Ústavního soudu to ale platí jen v případě, že má škola, kterou dítě aktuálně studuje, odpovídající kvalitu a zvyšuje jeho šance na uplatnění na trhu práce. Dítě se navíc musí studiu věnovat s dostatečnou péčí a jeho studijní výsledky musí potvrzovat, že má o zvolený obor skutečný zájem. V opačném případě ho rodič živit nemusí. Totéž platí, když dítě obory bez rozumné návaznosti střídá jak ponožky.

Vyživovací povinnost: Jak dlouho musíte živit dospělé děti. A kdy musí děti živit vás

Soud bude posuzovat i to, jestli studium (třeba už několikáté školy) z časového hlediska vylučuje, aby si dítě přivydělávalo a alespoň částečně se živilo samo.

Soud ale musí zohlednit i další specifika situace – jiné možnosti přivýdělku má student v Praze, jiné v Ostravě nebo menším městě. Rozhodnutí soudu může ovlivnit i to, nakolik zletilé dítě rodičům pomáhá, například v domácnosti.

Důvod platit dítěti výživné obvykle není, když studuje dálkově, a může tím pádem do práce.

Jiná je situace u nemocného dítěte. Pokud například pobírá invalidní důchod, který mu objektivně nestačí na život a přivydělat si kvůli pochroumanému zdraví nemůže, může vyživovací povinnost rodičů k němu trvat i celoživotně. Při určování výše výživného ale soud bude přihlížet k příjmům dítěte a dalším okolnostem, včetně vašich možností.

Vyživovací povinnost rodičů k dětem je flexibilní, což znamená, že v průběhu času může zanikat a znovu se obnovovat. Třeba když dospělé pracující dítě onemocní a přestane být schopné se živit. Nebo naopak vstoupí do manželství – pak má povinnost zajistit jeho výživu primárně manžel či manželka.

Příspěvek pro pečující

Vysoký věk, vážná nemoc nebo úraz, který znemožní zvládat dříve samozřejmé činnosti. Právě pro takové případy je tu příspěvek na péči. Kdo má na příspěvek na péči nárok, jaká jsou pravidla a kde o něj žádat?

Příspěvek na péči 2016

Poznámka: od minulého měsíce je příspěvek na péči o deset procent vyšší

TIP! Je to ještě ostřejší? Musíte kvůli péči o blízkého přestat chodit do práce? Vidíme váš případ v souvislostech:

Končím v práci kvůli péči o blízkého. Mám platit zdravotní a sociální pojištění?

A vždycky se vám může hodit naše

Bezplatná sociální poradna

Kdy musí dítě živit své rodiče

Když se rodič dospělého dítěte, které už vydělává, v životě dostane do situace, kdy se není schopen sám uživit, karta se obrací: nastupuje vyživovací povinnost dítěte k rodiči. Tato povinnost ale na děti dopadá až ve chvíli, kdy se o sebe nejsou schopní rodiče postarat vzájemně mezi sebou, respektive, kdy rodiči nemůže na živobytí přispět jeho manželka či manžel. Vzájemná vyživovací povinnost mezi manželi vždy předchází vyživovací povinnosti dětí k rodičům a nemusí skončit ani po rozvodu:

Když rodiče nemůže živit manžel nebo manželka, přicházejí na řadu děti. Podle občanského zákoníku mají povinnost zajistit rodičům slušnou výživu. Tou se nerozumí jen strava a bydlení, ale také slušné ošacení a uspokojení kulturních a sociálních potřeb.

Když je v rodině dětí víc, dopadá vyživovací povinnost k rodičům na každé z nich, ovšem nikoli rovným dílem, nýbrž v poměru, který odpovídá jejich možnostem, schopnostem a finanční situaci. Když se sourozenci nedohodnou, určí každému výši vyživovací povinnosti soud.

Soud každopádně v případném sporu o výživné zohlední, jestli se váš rodič dostatečně snažil najít si zaměstnání a uživit se sám, jestli si nemůže opatřit příjmy hospodařením s vlastním majetkem a jestli jeho finanční tíseň nepramení z čisté marnotratnosti nebo lenosti.

Pokud by se domáhal výživného na dětech rodič, který se o ně sám nestaral, když byly nezaopatřené, týral je nebo dokonce zneužíval, soud mu nevyhoví. Výživné totiž není možné přiznat, pokud je v rozporu s dobrými mravy.

Ve výjimečných a odůvodněných případech, kdy se nepostarají nebo nemohou postarat děti, přechází vyživovací povinnost vůči prarodičům na vnoučata. V tomhle případě ale už povinná pomoc nezahrnuje pokrytí všech potřeb, ale pouze povinnou výživu – tedy zajištění základní stravy.

Anketa

Do kolika vás živili rodiče?

Co platí pro všechny stejně

Výživné se platí v pravidelných dávkách a je splatné vždycky na měsíc dopředu, pokud soud nerozhodl jinak nebo se obě strany jinak nedohodnou. Nemusí být vypláceno nutně v penězích, je možné ho poskytovat taky naturálně: třeba tím, že vám rodič nebo dítě poskytne bydlení, stravu, péči o domácnost, osobní péči v případě nemoci a podobně.

Člověk, který výživné platit má, ale neplatí, se dopouští trestného činu zanedbání výživy – v případě, že zákonnou povinnost neplní (třeba jen z nedbalosti) po dobu delší než čtyři měsíce, hrozí mu až roční vězení. Když se bude zákonné povinnosti déle než čtyři měsíce vyhýbat úmyslně, může dostat až dva roky kriminálu. Trestní oznámení můžete na neplatiče výživného podat písemně nebo ústně do protokolu na libovolném útvaru Policie ČR.

Kde o přiznání výživného žádat

Pokud se na placení výživného nedohodnete sami, rozhoduje o jeho přiznání soud – v prvním stupni soud okresní, místně příslušný podle bydliště žalovaného (tedy člověka, od kterého se výživného domáháte). Když jde o výživné pro nezletilé dítě, je místně příslušný soud podle bydliště dítěte.

S návrhem na zahájení řízení si raději nechte pomoct od právníka.

Z návrhu musí být patrno, kterému soudu je určen, kdo návrh podává, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsán a datován. Obsahovat také musí jméno, příjmení, bydliště účastníků, popřípadě rodná čísla účastníků, popřípadě též jejich zástupců, vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů (které v písemné nebo elektronické podobě připojíte), a musí z něj být jasné, čeho se navrhovatel domáhá.

Kromě obecných náležitostí by měl návrh obsahovat údaje o osobních, rodinných a majetkových poměrech zúčastněných stran. Zároveň je třeba jasně uvést částku, kterou od druhého žádáte.

Soud nejprve požádá o vyjádření protistranu, pak nařídí ústní jednání. Buď se dohodnete, nebo začne proces dokazování – který se může protahovat podle složitosti sporu. Nakonec soud rozhodne.

Vytisknout