• 04/06/2022
  • Podle wizewebsite
  • 433 Pohledy

Pět pilířů islámu<

Každý muslim má 5 hlavních povinností:

Věřit v jednoho Boha a jeho Proroka Muhammada. Vyznání víry, tzv. šaháda (shahadah), po jehož vyslovení se člověk stává muslimem, zní doslova takto: „Není boha kromě Alláha a Muhammad je jeho Prorok.“, arabsky „La-illáhu ilalláh, wa Muhammadún rasúluláh“.

Jednou v životě vykonat pouť do Mekky, tzv. hadždž (hajj, haj). Hadždž má svá pravidla a rituály, které je třeba dodržet. V poutním období se do Mekky sjede několik milionů věřících z celého světa. Ten, kdo pouť vykonal, se pak před jménem honosí titulem „hadži“ (haji).

Dodržovat půst od rána do večera během celého měsíce Ramaddánu (jeho přesná doba se každý rok mění, viz níže).

Pět pilířů islámu

Poskytovat almužnu (zakkát) potřebným, optimálně 2.5% ze svého majetku.

Modlit se. K modlitbám (arabsky salah) volá z minaretů muslimy muezzin 5x denně – před východem slunce, v půlce dne, odpoledne, při západu slunce a později večer. Přesná doba modliteb se každý den mění a bývá zveřejňována v denním tisku a televizi, Pochopitelně, ne každý muslim se opravdu modlí 5x denně. Modlitbu můžete provádět kdekoliv, ale modlit se v mešitě je považováno za prospěšnější. Věřící jsou vždy otočeni směrem k Mecce a provádějí přesně stanovenou sérii pohybů a úklon, které mají symbolický význam. Nejdůležitější modlitba je páteční polední, kdy by všichni věřící muži měli přijít do mešity. Modlitbě předchází povinné omytí a očista. Pamatujte, že byste neměli při návštěvě mešity procházet před modlícím se člověkem.