• 09/10/2022
  • Podle wizewebsite
  • 394 Pohledy

Koten (SPD): Neočkované děti jsou ponižovány, zesměšňovány a někdy i šikanovány | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran<

Dobrý den, vážená paní předsedající, dámy a pánové. Já se omlouvám, že nemám ochranu úst, ale jsem týden po prodělaném Covidu a jsem testován a opravdu bych to neudýchal.

Anketa

Co podnikne Putin?

Zaútočí na celou Ukrajinu
1%
Zaútočí na východ Ukrajiny
3%
Pošle oficiální síly na Donbas
2%
Nepodnikne vojenskou akci
94%
hlasovalo: 13265 lidí
Takže byste mě asi dlouho neposlouchali. Chtěl bych se tady vrátit k tomu zákonu, který tedy má nějakým způsobem umožnit školám fungovat v případě, že budou mít buď velkou pozitivitu žáků, ať to bude na omikron, nebo na nějakou jinou verzi Koronaviru. Nicméně si myslím, že ten nástroj je potřebný. Na druhou stranu si musíme říct, že všechna tato opatření dělají obrovský problém všem rodičům, kteří mají ty děti ve školách.

Ten další pohled je ten, že ty děti, které tedy vyjdou jako pozitivní, tak mnohdy, nebo spíše v 99 %, v podstatě ani nezjistíte, že mají nějaké příznaky, protože ta dětská imunita je zcela odlišná od té imunity dospělých lidí. Vím, že je tedy potřeba zabránit nějakému dalšímu šíření, ale k tomu stejně bohužel dochází v těch rodinách, kde ty děti žijí.

V této době nefungují nějakým standardním způsobem družiny ve školách, protože tam jsou ty děti nějakým způsobem separovány podle tříd a tak dále a neumožňují to v podstatě všechna ta opatření, která hygienické stanice a Ministerstvo zdravotnictví nastavilo. Takže bohužel rodiče místo toho, aby ráno předali děti do družiny, tak musí čekat třeba půl, tři čtvrtě, hodiny, než je učitelé převezmou do prezenční výuky, tedy přímo do tříd a to tak, aby se ty děti nepotkávaly někde v té družině. To si myslím, že je poměrně velká zátěž pro pracující rodiče, protože každý ztratí minimálně hodinu až dvě tady tímto opatřením.

Co se týká distanční výuky, rotační výuky a prezenční výuky, tak bych tady určitě podpořil to, co říkal pan Kettner. Protože je jednoznačně potvrzeno, že ty sociální vazby, které tam ty děti mezi sebou mají, tak to nic nenahradí, žádná obrazovka a nic. Co se týká rotační výuky, kdy tedy chodila polovina a polovina tak, aby se děti minimálně potkávaly, tak to bylo to lepší řešení, než ta distanční výuka, ale zase to bylo náročné na učitele. Protože na jedné straně měli ty distanční děti, které byly doma u té obrazovky a na straně druhé měli ty žáky přímo u sebe v těch třídách. Takže to bylo velmi náročné pro ten učitelský sbor.

Co se týká ředitelů škol, pro ně to bylo enormně zatěžující, protože zorganizovat výuku a zorganizovat chod školy včetně návštěv jídelny pro ně byl téměř nadlidský výkon. Věřím tomu, že většina z nás včetně pracovníků ve školství a včetně rodičů toho má skutečně plné zuby a jenom doufám, že varianta omikron ukončí tento problém s covidovou nákazou, protože my se tady stále točíme v kruhu a jsme schopni zavírat celé školy, kde jsou přítomni žáci, kteří proti covidu jsou poměrně velmi rezistentní a kromě toho pozitivního testu nemají žádné následky ani žádné zdravotní problémy. Já si myslím, že pokud se vrátíte do svého dětství, tak víc jak polovina až dvě třetiny dětí v zimě měly u nosu nudli, nikdo to neřešil a nikdo je nijak zásadně nezatěžoval nějakým testováním. Na to bych tady asi apeloval také.

A co se týká používání roušek ve třídách v jednotlivých, tak já to skutečně nepovažuji za rozumné, protože pokud změříte nasycenost kyslíkem nějakým pulzním oxymetrem, tak zjistíte, že u dětí poměrně zásadně klesá krevní kyslík a z mého pohledu i ze zdravotního pohledu pro děti je to naprosto nevhodné. A pokud porovnám ta rizika, která jsou výuka s rouškou a možné poškození mozku díky tomu, že dítě je nedokysličeno, a to prokrvení se tam dramaticky zhoršuje, tak já skutečně pokud bych měl dát na misku vah, tak stejně potom ty děti, pokud někde pijí nebo mají svačinu, tak stejně si tu roušku sundají, a je to ještě kontraproduktivní, protože ta rouška se válí různě po stole mezi jídlem atd. a z mého pohledu to nemá skutečně valný význam pro to, aby ve školách se nějakým způsobem zabránilo šíření variant. Vzhledem k tomu, že odborníci říkají, že omikron jako taková verze je velmi nakažlivá, tak si myslím, že rouška těm dětem skutečně nezabrání v přenosu.

Ještě bych se tady vrátil, jenom abychom věděli, co vlastně všechno musí zařídit ředitelé a všichni ti, kteří ve školství pracují, tak tady jsem si vyhledal ze základní mateřské školy, upozorňuji, z Rybitví, tak jsem si vyhledal školní řád základní školy. A je to tedy řád, který reaguje na pandemii covidu, protože to je školní řád z roku 2020-21, a tam je několik článků, které určují nějaká pravidla, a myslím si, že by bylo asi přínosné, pokud bychom si to tady nějakým způsobem oživili i my, kteří na to máme nějaký vliv a můžeme nějakým způsobem posunout fungování škol tak, aby děti mohly chodit do školy, ale zároveň aby tam nebyly dva nebo tři měsíce nějakých mimořádných prázdnin nebo lockdownů apod., protože to tady asi nikdo nechce, nikdo po tom netouží, a už tím méně pracující rodiče, kteří děti, které mají na distanční výuce, tak to musí samozřejmě řešit. Zaměstnavatelé z toho nemají radost, a potom tady ty jednotlivé podniky shánějí zaměstnance i v zahraničí, protože ti sem obvykle přijedou bez dětí, takže tento problém s distanční výukou se potom těchto zaměstnanců netýká. Ale bohužel v České republice to způsobuje úplně jiný typ problémů.

Co se týká tohoto školního řádu základní školy, tak tam v obecných ustanoveních je, že společným cílem všech zaměstnanců školy i zákonných zástupců žáků je napomáhat každému žákovi v jeho individuálním rozvoji a umožnit žákům, aby do školy chodil rád. To bych tady tedy vypíchl, protože v případě, že do té školy by ty děti nechodily rády, tak to se bohužel teď stává, že děti po té distanční výuce, že se jim nechce ani do kolektivu, a myslím si, že toto je velmi přínosné. Základní podmínkou soužití a rozvíjení vzájemných kvalitních vztahů je smysluplný, srozumitelný a všemi dodržovaný školní řád. Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti jejich vzájemných vztahů ve škole samozřejmě musí korespondovat s těmi zaměstnanci školy.

Koten (SPD): Neočkované děti jsou ponižovány, zesměšňovány a někdy i šikanovány | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran

No a potom tady jsou práva a povinnosti žáků. Žáci mají právo na vzdělávání a školské služby podle školského zákona. Tímto právě narážím na fungování družin, protože ve školách při tomto režimu velmi špatně fungují družiny, anebo tam nefungují vůbec. Pak na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, to si myslím, že funguje nyní distančním způsobem, tedy že si rodiče buď volají do školy, anebo mají rodičovské sdružení online. No co k tomu dodat? Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy nebo školskou radu s tím, že ředitelka školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádření těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit.

Radek Koten

SympatizovatProfilPoložit dotazOdpovědiHodnotitŠtítky

d) Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajícím se v podstatě záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádření musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje.

e) Na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech, týkajících se vzdělávání dle školského zákona.

A teď se tedy dostáváme k jádru, a to si myslím, že by si měli vyslechnout všichni příznivci distanční výuky, protože: 2. Žáci jsou povinni řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. A je na nás skutečně, aby my, my jim to musíme umožnit. V případě, že budou nějaká další opatření, která budou zavírat školy, budou dělat zbytečně měsíční prázdniny, dvouměsíční, distanční výuky, tak tyto body přímo ze školního řádu nebude možné dodržovat.

b) Žáci jsou povinni se aktivně účastnit distanční výuky online, pokud bude ředitelem školy nebo jemu nadřízeným orgánem nařízena. To je právě ta distanční výuka, o které jsme se tady bavili.

c) Dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni. To je testování, které vyžadují hygienické stanice, nebo to vyžaduje Ministerstvo zdravotnictví. Tak nějak v podstatě ty testy jsou asi určeny, tak jak se momentálně asi někdo probudí, protože jinak si nedokážu vysvětlit, že pokud si někdo myslí, že ten žák nemůže roznášet, i když mu vyjde negativní test, tak samozřejmě může. Z mého pohledu testování nemá valný význam z toho důvodu, že ti žáci na to nemají nějakou špatnou reakci, zvlášť tedy na variantu omikron, protože ta se projevuje v 95 - v 98 % případů tím, že dítě škrábe jeden den v krku a dva dny má rýmu, tedy takovou, že posmrká, dejme tomu, jeden - dva kapesníky denně. Takže je to spíš marginální příznak.

Potom ještě děti honit na další PCR testy v případě, že antigenní test vyjde pozitivně, tak to už je potom věc další, a z toho plynoucí karanténa pro dítě, pokud tedy dítě nemůže být samo doma, tak z toho samozřejmě plynou i další problémy potom pro rodinu, protože rodina si tedy musí vzít ošetřovačku a zaměstnavatelé takovýchto rodičů mají skutečně obrovskou radost, protože ti potom musí být na home office v případě, že to jde, v případě, že to zaměstnání vyžaduje práci někde na lešení, tak to skutečně nejde.

Dostáváme se k dalšímu bodu, a to je splnit pokyny pedagogických pracovníků školy, vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. No tak to samozřejmě všichni chápeme. Potom respektovat práva druhého, je nepřípustné násilí vůči druhému, ponižování, zesměšňování, šikana a další formy omezování práv druhého.

My se tady bohužel poslední dobou setkáváme s takovým nešvarem. Děti, které jsou např. na střední škole, tak některé děti se tedy ve třídě nechají naočkovat, aby mohly na dovolenou, aby mohly na hory atd., a potom ty děti, které nejsou očkovány, tak jsou samozřejmě terčem toho - a přesně v tom smyslu, jak je rozdělována naše společnost - že jsou v podstatě spolužáky perzekuovány a v rámci té doktríny, kterou nám tady předkládají ta média, tak oni jsou vlastně ti přenašeči, oni jsou ti špatní, oni jsou ti neočkovaní a tím pádem jsou vlastně ponižováni a zesměšňováni a mohou být i těmi očkovanými spolužáky nějakým způsobem šikanováni. Samozřejmě ta šikana může být i od těch učitelů, protože v případě, že se má jít někam do divadla, na plavání apod., tak kde nestačí ten antigenní test, ale musí být prokázáno očkování nebo nějaký ten zelený covidový pas, tak tam samozřejmě tyto děti se nemohou dostavit.

Já nevím, jestli jste zachytili případ - teď nevím, jestli to bylo v Německu nebo v Rakousku, ale bylo to v některé z německy mluvících zemí - že dítě tam psalo na zahradě u okna před školou test, aby mu ten test nechyběl. Tak to je přesně ten příklad, který je samozřejmě v rozporu s tímto bodem našeho českého řádu a doufám, že takto daleko se tady v České republice opravdu nedostaneme.

Tady jeden z dalších bodů je aktivně se účastnit výuky a být řádně připraven a vybaven na výuku. Tak to si myslím, že je jasné, protože ta docházka do školy je základem a je jasné, že děti musí být vybaveny nějakými tužkami, penálem, knihami atd. Musí tedy respektovat pokyny školy o ochraně zdraví a bezpečnosti, dodržovat během výuky i mimo výuku v prostorech školy a na akcích školy mimo budovu školy zásady bezpečnosti a hygieny, např. pravidla silničního provozu. No tak to je poměrně špatný příklad, ale samozřejmě vztahuje se to na ochranu dýchacích cest a samozřejmě na nějakou hygienu rukou, pokud tedy jedou někam na akci ze školy tramvají nebo metrem, tak potom si myslím, že je naprosto v pořádku, co se týká těch rukou. Dodržovat režim školy. No tak jaký si ředitel nastaví režim ve škole, to si myslím, že je tady každému jasné.

No a nyní docházíme k dalšímu bodu, a to je přicházet do třídy nejpozději deset minut před zahájením vyučování. To je právě ten bod, že ranní družina, která je normálně od sedmi hodin běžně nebo bývala ještě před rokem 2020 a před těmi opatřeními, tak právě tato ranní družina se zrušila právě z těch důvodů, co jsme si tady říkali, že se nesmí míchat třídy mezi sebou z důvodu hygienických opatření. (Hlasitý hovor poslanců v sále.)

Moc děkuji. Mně samozřejmě vysychá, jak mluvím, ale já to ještě chviličku dám, protože chci dojet tady tu stránku toho řádu, abychom si tady všichni uvědomili, co jednak ti učitelé a jednak ty děti ve škole dennodenně zažívají. No a nyní tedy přicházet do třídy nejpozději deset minut před zahájením vyučování, takže v podstatě výklad tohoto školního řádu je takový, že vlastně tím, že není ta družina, tak právě těch deset minut před začátkem vyučování tam stojí učitel nebo učitelka z té dané třídy a bere si tedy děti přímo přes šatnu do té své třídy tak, aby se nepotkávaly. A to je právě jedna z těch věcí, která neobyčejně zdržuje rodiče, kteří se potřebují dostat co nejdříve do pracovního procesu. Z mého pohledu by možná bylo takové vstřícné gesto těch škol, že by se to otevíralo třeba půl hodiny před začátkem vyučování tak, aby ti rodiče stíhali v pohodě zaměstnání, a potom tedy při té odpolední družině aby mohli skutečně po osmihodinové pracovní době vyzvedávat zase ty děti, aniž by si museli brát třeba hodinu volna, aby to všechno stihli i v té dopravní špičce. Takže to si myslím, že by tam bylo dobré nějakým způsobem taky vyřešit.

Využívat prostory a zařízení a učební pomůcky školy tak, aby byly udrženy v pořádku. Za úmyslné poškození majetku školy bude vyžadována náhrada za vzniklé škody. Tak asi si pamatujeme, že někdo čmáral tužkou po lavici, tak to je asi v pořádku. Dbát dobrého jména školy a svým chováním reprezentovat školu na veřejnosti. Tak to si myslím, že při té distanční výuce není možné a skutečně se musíme soustředit spíš na tu prezenční výuku. Takže tam potom ten žák může tu školu reprezentovat.

Pak tady je další bod, a to je usilovat o konstruktivní řešení případných konfliktních situací ve škole, neshody a hádky řešit diskusí, ne fyzickým ubližováním. No tak mezi žáky tomu v tom kontaktu těžko zabráníte, nicméně ten učitel tam musí být připraven včas zasáhnout a těm dětem to dobře vysvětlit s tím, že by to potom měl komunikovat i s rodiči jednotlivých žáků, aby se ta situace třeba v budoucnu někdy neopakovala.

Při příchodu do školy se přezouvat do vhodných bezpečných přezůvek, tak to si myslím, že je taky jasné, ale já bych tady zabrousil ještě k jedné věci, a to se bohužel stalo během té distanční výuky, protože spousta dětí dostala nějaký mobil a nyní si tedy ty mobily nosí do školy a věnují tomu poměrně nebo nepoměrně větší pozornost a potom tedy nedochází k tomu, k čemu by mělo docházet, k té výuce, ale spíš si děti hrají s těmi mobilními telefony. Tady to tedy mají celkem dobře ošetřeno, protože tady v tom školním řádu mají napsáno, že takovéto pomůcky se do školy nosit nemají, protože rozptylují při výuce. Takže to je velice dobře napsáno a myslím si, že to je velmi dobré.

Vzhledem k tomu, že to je mateřská a prvostupňová škola, tak bych řekl, že ten řád je velice vizionářský, protože tady píší, že je nepřípustné užívání drog a návykových látek, alkoholu a tabákových výrobků. Tak vzhledem k tomu, že to jsou děti šest až jedenáct let, tak si myslím, že tady už to jsou vizionáři a že v této mateřské a základní škole už to tedy mají ošetřeno. Tak jenom doufejme, že budou procházet bezpečnostními rámy před školou a budou se kontrolovat, jestli u sebe nemají marihuanu nebo litr rumu.

V případě ztráty školních věcí ihned informovat vyučujícího nebo kteréhokoli zaměstnance školy. To si myslím, že je potřeba, protože takovou tu situaci už jsem zprostředkovaně zažil, že dítě přišlo domů v úplně jiné bundě a v úplně jiných teplácích po tělocviku. To si myslím, že je v pořádku a že by to tedy mělo být ošetřeno i v tom školním řádu, aby si to pak rodiče případně vyměnili. Dodržovat řády jednotlivých učeben, tak to je taky v pořádku. No a hlavně tam je poslední poznámka - dodržovat tento smluvní řád a během malých přestávek neopouštěn bezdůvodně učebnu krom případů, kdy žák potřebuje na hygienickou přestávku. Tak tam si myslím, že to mají ošetřeno taky dobře.

Já déle nebudu tady vás všechny zdržovat a opravdu bych apeloval na to, těch deset dní si myslím, že je optimální pro ty ředitele, že si tam s tím mohou pohnout, ale opravdu nejsem příznivcem nějakých dalších speciálních nových prázdnin a podobně, protože to má zásadní vliv na vzdělávání těch dětí a v případě, že si spočítáte všechny ty prázdniny, které děti absolvovaly v loňském roce a už i v letošním roce, tak bohužel, bohužel musíme říct, že děti mnohde měli čtyři, pět i šest měsíců prázdnin. Takže tomu bychom se v této době měli vyhnout a hlavně skutečně tlačit na prezenční výuku. Toto je jenom nástroj skutečně, kdyby tam bylo 90 % dětí pozitivních, tak skutečně tomu řediteli nic jiného nezbude než dejme tomu na čtyři pět dní tu školu uzavřít, protože víkend jsou taky dva dny a potom se to tedy vejde do té pětidenní karantény. Takže moc děkuji za pozornost.

Psali jsme:

Koten (SPD): Nejste schopni akceptovat názor víc jak půl milionu voličů
Koten (SPD): Všichni víme, jak se dávky zneužívají
Koten (SPD): Zpravodajské články označuje ředitelka SÚKL za placenou reklamu
Koten (SPD): Načasování výsledku vyšetřování mě minimálně zaskočilo

Líbil se Vám tento článek?

Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet:

123 - 4175230287/0100

QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Článek obsahuje štítky

sněmovna, školství, SPD, koronavirus, Koten, 6. schůze, 25. 1.

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat